ЦЕУ Активности

Февруари - 2018

19.02 - 23.02
 1. Обука за менаџирање на UGD publishing system за зборникот на ФТБЛ.
 2. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата на тест серверот во v3.4
 3. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (1 книга).
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (49 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (6 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (75/13306 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  25

  Електронска пошта :

  18

  Конверзации :

  7

12.02 - 16.02
 1. Ажурирање (upgrade) на Moodle платформата од v3.4 во v3.4.1+
 2. Техничка поддршка на BJAMI на Ф. за информатика во ЈС системот на УГД.
 3. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (10 книги, 1 зборник).
 4. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (314 студенти).
 5. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 6. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 7. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (8 интервенции).
 8. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (107/13231 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  50

  Електронска пошта :

  45

  Конверзации :

  22

05.02 - 09.02
 1. Техничка поддршка на JAPS на Земјоделски факултет и BJAMI на Ф. за информатика во ЈС системот на УГД.
 2. Ажурирање на админ. интерфејс и базата за пестициди (obp.ugd.edu.mk) на Земјоделски факултет.
 3. Ажурирање на админ. интерфејс во е-Библиотека.
 4. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (1 зборник).
 5. Бришење на неактивни курсеви на системот за е-Учење (5 курсеви).
 6. Спроведување на електронско тестирање по Универзитетските предмети (88 студенти).
 7. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 8. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 9. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (5 интервенции).
 10. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (71/13124 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  30

  Електронска пошта :

  36

  Конверзации :

  10

01.02 - 02.02
 1. Ажурирање на корисници во ЈС системот на УГД.
 2. Техничка поддршка на Филко на Филолошки факултет во ЈС системот на УГД.
 3. Ажурирање на админ. интерфејс во е-Библиотека.
 4. Техничка обработка и прикачување книги во е-Библиотека (1 зборник).
 5. Спроведување на електронско тестирање по предметот Информатика (5 студенти) и Универзитетските предмети (321 студенти).
 6. Генерирање и праќање на извештаи (резултати) до наставниот кадар за спроведеното електронско тестирање.
 7. Скенирање на месечни извештаи за ЦЕУ.
 8. Решавање на кориснички барања поврзани со системите: е-Учење, ЈС и УГД Scholar.
 9. Решавање на кориснички проблеми поврзани со хардвер и софтвер на Кампус 2 (6 интервенции).
 10. Одобрување на трудови во е-Репозиториум (46/13053 трудови).

 • Примени и одговорени

  Телефонски повици :

  15

  Електронска пошта :

  28

  Конверзации :

  17

01

Бенефицииод е-Учење

>>
Е-учење има значителни бенефиции и нуди уникатна..
02

Поддршказа е-Учење

Центарот за Електронско учење нуди 24 часовна поддршка..
03

Статистикаи анализа

>>
Центарот за електронско учење направи статистика на..